Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka

Laboratorija za bezbednost i kvalitet mleka i mikorobiloška laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinjeLaboratorija za bezbednost i kvalitet mleka i mikorobiloška laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje obavlјa poslove koji se odnose na:

 • aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane kao što su mikrobiološka, imunoenzimska, molekularno biološka, parazitološka, hemijska, senzorna i serološka ispitivanja hrane i hrane za životinje;
 • ispitivanje kvaliteta mleka i ispitivanje parametara mleka neophodnih za praćenje i unapređenje proizvodnih  performansi i selekciju mlečnih goveda;
 • izvođenje laboratorijskih ispitivanja fizičko hemijskih parametara hrane i hrane za životinje; izvođenje laboratorijskih ispitivanja prisustva kontaminenata životne sredine u hrani i hrani za životinje;
 • saradnju sa ovlašćenim laboratorijama i nacionalnim laboratorijama drugih zemalјa;
 • validacijom, verifikacijom, razradom i primenom metoda testiranja razvijenih u laboratoriji;
 • organizovanje i učestvovanje laboratorije u eksternim proverama kvaliteta rada;
 • uspostavlјanje sistema kvaliteta i akreditacije;
 • jačanje stručno tehničkih laboratorijskih kapaciteta u oblasti laboratorijskih ispitivanja bezbednosti hrane i hrane za životinje;
 • organizovanje potrebnih obuka laboratorijskog osoblјa i pripremu programa stručnog usavršavanja u skladu sa propisima koji regulišu bezbednost hrane i hrane za životinje;
 • pripremu procedura uzorkovanje, rukovanja uzorcima, transporta i čuvanja uzoraka;
 • pripremu, održavanje i distribuciju referentnog materijala za potrebe analiza u oblasti bezbednosti hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.