izgled laboratorije

Група за органску производњу обавља послове који се односе на:

  • припрему стручних основа за израду националних прописа усклађених са ЕУ acquis и учешће у изради стратeшких докумената;
  • успостављање и одржавање ефикасног контролног система у области органске производње,nутврђивање испуњености  услова за обављање послова контроле и сертификације и предлагање Списка овлашћених организација;
  • вршење надзора над радом овлашћених контролних организација;
  • праћење увоза и извоза органских производа; 
  • одобравање: одступања од метода органске биљне и сточарске производње и правила прераде у органској производњи, употребе репродуктивног материјала из конвенционалне производње после периода конверзије, скраћења, односно продужења периода конверзије у органској биљној и сточарској производњи; 
  • вођење евиденције и списка о овлашћеним контролним организацијама;
  • прикупљање годишњих извештаја о органској производњи од овлашћених контролних организација;
  • вођење збирне евиденције о органској производњи и достављање података за ЕУРОСТАТ;
  • предлагање и учешће у спровођењу пројеката из области органске производње;
  • учешће у раду  Стручног савета за органску производњу;
  • сарадњу и размену информација са надлежним институцијама у области органске производње из земље и иностранства и праћење ЕУ законодавства у области органске производње;
  • обавља и друге послове из ове области.

Документа