izgled laboratorije

Laboratorija za fitosanitarna ispitivanja i ispitivanja kvaliteta semena obavlјa poslove koji se odnose na:

  • aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja u oblasti zdravlјa bilјa, odnosno ispitivanja prisustva regulisanih štetnih organizama, karantinskih i ekonomskih štetnih organizama u uzorcima bilјaka i regulisanim bilјnim proizvodima;
  • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka pesticida u hrani bilјnog porekla i hrani za životinje;
  • proučavanje etiologije i epidemiologije bolesti bilјa i procenu rizika od unošenja i širenja štetnih organizama bilјaka;
  • saradnju i razmenu informacija sa ovlašćenim laboratorijama u zemlјi i nacionalnim laboratorijama drugih zemalјa;
  • razmenu informacija u vezi sa dijagnostičkim aktivnostima i drugim povezanim stručnim poslovima;
  • razvijanje, validaciju i verifikaciju metoda, razradu i primenu razvijenih metoda;
  • uspostavlјanje sistema kvaliteta i akreditacije;
  • jačanje stručno-tehničkih laboratorijskih kapaciteta u oblasti laboratorijske dijagnostike štenih organizama;
  • organizovanje potrebnih obuka laboratorijskog osoblјa i pripremu programa stručnog usavršavanja u skladu sa propisima koji regulišu zdravlјe bilјa;
  • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem kvaliteta semena (fizička, biološka i biohemijska ispitivanja) i zdravstvenog stanja semena i sadnog materijala ratarskog, povrtarskog, lekovitog i aromatičnog bilјa, ispitivanje kvaliteta semena, ispitivanje klijavosti smena, uzorkovanja semena za fizička, biohemijska i biološka ispitivanja, pripremu i sprovođenje protokola za rad banke bilјnih gena, čuvanje kolekcije semena i sadnog materijala.