ulaz u kompleks direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije (u dalјem tekstu: Direkcija), osnovana je kao organ uprave u sastavu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, sa zadatkom da se u okviru kompleksa nekadašnje Banke bilјnih gena uspostave i puste u rade nacionalne laboratorije u oblasti zdravlјa bilјa, mikrobiologije hrane, ispitivanja fiziko-hemijskih parametara u hrani i ispitivanju kvaliteta mleka. Formiranje laboratorija u kompleksu Zemun, Batajnički drum 7 deo, broj 10 koncipirano je i finansirano u okviru finansijske pomoći Evropske unije u sektoru polјoprivrede. Na realizaciji ovog projekta aktivno učestvuje Evropska unija, tako što je u više navrata, u vidu tehničke pomoći Republici Srbiji, finansirala rekonstrukciju zgrada, prostorija, nabavku opreme i pružala stručne usluga obuke osoblјa i drug vrsta pomoći. Koncept je osmišlјen i formalizovan usvajanjem klјučnog dokumenta: Zaklјučka Vlade 05 broj 337-7049/2004 od 01.11.2004 godine, o prihvatanju Informacije o donaciji Evropske Unije u sektoru polјoprivrede.

Zakonski osnov za osnivanje i rad Direkcije je Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009). Usvajanjem  Zakon o bezbednosti hrane stvoren je zakonski osnov za osnivanje, odnosno formiranje mreže nacionalnih referentnih i ovlašćenih laboratorija u oblasti bezbednosti hrane, odnosno stvoren je zakonskih osnov za unapređenje laboratorijske dijagnostike u Republici Srbiji, i to tako što će se postojećoj mreži ovlašćenih rutinskih i referentnih laboratorija, nakon završetka opremanja priklјučiti i laboratorije Direkcije. Postojećoj mreži laboratorija biće priklјučeni laboratorijski kapaciteti opremlјeni najsavremenijom opremom.

U kompleksu Direkcije se pre svega razvijaju i opremaju laboratorije za obavlјanje laboratorijskih ispitivanja za koje postojeće institucije nemaju mogućnosti da ih sprovode ili ih samo delimično obavlјaju, zbog ograničenja koja se odnose na nedostatak tehničke opremlјenosti, odnosno nedostatka opreme i prostora. Ovde se pre svega misli na opremanje laboratorije za ispitivanje karantinskih štetnih organizama i regulisanih  štetnih organizama bilјaka, zatim opremanje mikrobiološke laboratorije za ispitivanje bezbednosti hrane, laboratorija za ispitivanja kvaliteta mleka i u poslednjoj fazi opremanje i puštanje u rad hemijske laboratorije za ispitivanje kvaliteta hrane i prisustva štetnih materija u hrani, kao i Banke bilјnih gena.

Direkcija se nalazi u statusu državnog organa osnovanog u sastavu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. U cilјu ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti preduzimaju se i sprovode aktivnosti koje se odnose na opremanje laboratorija, rekonstrukciju objekata i pronalaženju odgovarajućih stručnih kadrova, s obzirom na da Direkcija još uvek ne obavlјa sve poslove utvrđene zakonom u delu koji se odnosi na obavlјanje pojedinih laboratorijskih ispitivanja. Preduslov da bi Direkcija mogla da obavlјa zakonom utvrđene poslove i nadležnosti jeste akreditacija kod Akreditacionog tela Srbije u skladu sa zahtevima SRP ISO 17025. Za potrebe opremanja ovih laboratorija krajem 2012. i početkom 2013. godine nabavlјena je, instalirana i probno testirana oprema za opremanje fitosanitarne (karantinske) laboratorije, opremanje laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja i opremanje mikrobiološke laboratorije. Tokom juna meseca 2013 godine isporučena je donirana oprema za opremanje laboratorije za obavlјanje fizičko-hemijskih ispitivanja hrane i hrane za životinje, odnosno oprema neophodne za obavlјanje ispitivanja prisustva ostataka pesticida i drugih štetnih materija u hrani. Ostatak opreme i vozila za prevoz uzoraka obezbeđeni su tokom 2014. i 2015. godine, kako bi se pojedine laboratorije kompletirale i kako bi se započelo u prvoj fazi sa probnim radom, a kasnije ušlo u postupak akreditacije i započelo sa redovnim laboratorijskim ispitivanjima. Na realizaciji ovih aktivnosti aktivno je učestvovala Evropska unije u okviru IPA tvining projekta sa partnerima iz Holandije i Danske.

U okviru Direkcije za nacionalne referentne laboratorije završeno je nabavka najsavremenije opreme za opremanje laboratorije za ispitivanje mleka. Izvršene su adaptacije objekta i prostorija. Oprema je isporučena i instalirana. Opremlјena su odelјenja za ispitivanje kvaliteta mleka, aflatoksina u mleku i hrani, prisustva bakterija i virusa u hrani i druga ispitivanja. Izvršena je nabavka specijalizovanih rashladnih vozila za prikuplјanje uzoraka i nabavka informacionog sistema za upravlјanje analizama. U tehničkom i materijalnom smislu, laboratorija je opremlјena za rad. Suštinski, na mesečnom nivou moguće je pregledati mleko svih proizvođača mleka koji stavlјaju svoje mleko u otkup. Intenzivno se radi na rešavanju pitanja neophodnih kadrova za rad u laboratoriji.

Do ulaska u EU, Srbija će morati u potpunosti da usaglasi zakonsku regulativu po pitanju uvođenja visokih standarda kontrole kvaliteta u sektoru prehrambene industrije, a u okviru nje, proizvodnju i preradu mleka. Zahtevi za proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane, gde pripada i sirovo mleko, predviđaju upravo uspostavlјanje sistema nezavisne kontrole sirovog mleka. Pozitivna iskustva mnogih zemalјa su pokazala apsolutnu opravdanost i neophodnost postojanja ovakvih laboratorija i potrebu da ovu ulogu preuzme i vodi upravo država. Apsolutni imperativ je da laboratorija za ispitivanje mleka mora da bude potpuno nezavisna u svom radu i kontrolisana isklјučivo i jedino od strane nadležnih državnih organa.

Neophodnost osnivanja i puštanja u rad laboratorije ogleda se pre svega u potrebi da se proizvođačima sirovog mleka obezbedila pouzdana i nezavisna kontrola kvaliteta mleka, koja će biti osnov za obračun cene sirovog mleka i garancija bezbednosti mleka kao osnovne životne namirnice. Transparentan, nezavistan i kompetentan rad laboratorije za ispitivanje mleka, formira potpuno objektivnu i nepristrasnu sliku o kvalitetu proizvedenog mleka. Opremanjem i puštanjem u rad laboratorije za ispitivanje mleka istovremeno se ispunjavaju obaveze u pogledu bezbednosti hrane, odnosno zahtevi u pogledu posebnih uslova higijene mleka (uslov za stavlјanje mleka u promet, izvoz, izvoz u EU i dr.).

Postoje tri osnovna razloga zbog kojih je potrebno opremiti i pustiti u rad Nacionalnu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mleka:

 1. Ispitivanje kvaliteta mleka radi provere higijenske ispravnosti mleka za ishranu stanovništva
  Ovaj aspekt ispitivanja mleka utvrđen je propisima koji regulišu higijensku ispravnost hrane animalnog porekla i obavezan je zahtev za stavlјanje mleka u promet. Takođe deo je obaveze usaglašavanja našeg zakonodavstva sa evropskim propisom Regulativom 853/2004: posebni propisi iz oblasti higijene hrane animalnog porekla, pregovaračko poglavlјe 12.
 2. Ispitivanje kvaliteta mleka radi obezbeđivanja fer uslova za formiranje cene sirovog mleka i plaćanje subvencija proizvođačima (farmerima) na osnovu stvarno postignutog kvaliteta mleka
  Neophodnost osnivanja i puštanja u rad laboratorije za mleko ogleda se i u potrebi da se proizvođačima sirovog mleka obezbedila pouzdana i nezavisna kontrola kvaliteta mleka, koja će biti osnov za obračun cene sirovog mleka.
  Transparentan, nezavistan i kompetentan rad laboratorije za ispitivanje mleka, formira potpuno objektivnu i nepristrasnu sliku o kvalitetu proizvedenog mleka. Uspostavlјanjem nezavisne državne laboratorije, osigurava se nepristrasnost i objektivnost u proceni kvaliteta i promociji kvaliteta putem subvencija. Državna laboratorija posluje nezavisno i može biti kontrolisana samo od strane države. Takođe, državna laboratorija, s obzirom da je pod kontrolom države, formira ekonomske cene analize mleka koje su promotivne, socijalno odgovorne i nisu u funkciji sticanja profita.
 3. 3) Ispitivanje kvaliteta mleka radi praćenja proizvodnih osobina mlečnih goveda i selekcije stoke
  Program praćenja proizvodnih osobina i selekcije mlečnih goveda je uspostavlјen radi podsticanja farmera da participiraju u programima matičenja mlečnih goveda. Ovaj segment nije obuhvaćen evropskim propisima i nije deo procesa obaveznog usklađivanja našeg zakonodavstva. U EU učešće farmera u programima matičenja priplodne stoke je zasnovano na principu dobrovolјnosti i odvija se bez direktnog uplitanja države.

Misija

Zaštita zdravlјa potrošača, obezbeđivanje stanovništva kvalitetnom i higijenski ispravnom hranom, odnosno bezbednom hranom i stvaranje ambijenta za profitabilnu i jeftinu proizvodnju dovolјne količine hrane namenjene ne samo domaćem tržištu već i za plasiranje na druga tržišta, predstavlјa jedan od osnovnih cilјeva razvoja Republike Srbije. Naša misija i uloga je da zaštitimo zdravlјe potrošača, zdravlјe i dobrobiti životinja, zaštitimo bilјnu proizvodnju od ekonomski značajnih štetnih organizama, da obezbedimo brza, pouzdana i nepristrasna laboratorijska ispitivanja, za koja Republika Srbija u ovom trenutku nema razvijene laboratorijske kapacitete.


Vizija

Naša vizija je da Direkcija bude mesto na kome će se uspostaviti jaka veza između univerziteta, najbolјih naučno istraživačkih institucija i državne administracije.