izgled laboratorije

Фитосанитарна лабораторија са Банком биљних гена обавља послове који се односе на:

 • активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања у области здравља биља, односно испитивања присуства регулисаних штетних организама, карантинских и економских штетних организама у узорцима биљака и регулисаним биљним производима;
 • активности у вези са испитивањем присуства остатака пестицида у храни биљног порекла и храни за животиње;
 • проучавање етиологије и епидемиологије болести биља и процену ризика од уношења и ширења штетних организама биљака;
 • сарадњу и размену информација са овлашћеним лабораторијама у земљи и националним лабораторијама других земаља;
 • размену информација у вези са дијагностичким активностима и другим повезаним стручним пословима;
 • развијање, валидацију и верификацију метода, разраду и примену развијених метода;
 • успостављање система квалитета и акредитације;
 • јачање стручно-техничких лабораторијских капацитета у области лабораторијске дијагностике штених организама;
 • организовање потребних обука лабораторијског особља и припрему програма стручног усавршавања у складу са прописима који регулишу здравље биља;
 • активности у вези са испитивањем квалитета семена (физичка, биолошка и биохемијска испитивањa) и здравственог стања семена и садног материјала ратарског, повртарског, лековитог и ароматичног биља, испитивање квалитета семена, испитивање клијавости смена, узорковања семена за физичка, биохемијска и биолошка испитивања, припрему и спровођење протокола за рад банке биљних гена, чување колекције семена и садног материјала;
 • регистрацију узорака семена, чишћење, сушење, паковање, складиштење и одржавање;
 • умножавање и регенерацију узорака;
 • складиштење дупликата узорака семена;
 • одржавање колекције садног материјала;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Фитосанитарној лабораторији са банком биљних гена образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Фитосанитарна лабораторија
 2. Банка биљних гена

Фитосанитарна лабораторија

Фитосанитарна лабораторија обавља послове који се односе на:

 • испитивање присуства регулисаних штетних организама, карантинских штетних и економских штетних организама у узорцима биљака;
 • активности у вези са испитивањем присуства остатака пестицида у храни биљног порекла и храни за животиње;
 • проучавање етиологије и епидемиологије болести биља и процену ризика од уношења и ширења штетних организама биљака;
 • сарадњу и размену информација са овлашћеним лабораторијама у земљи и националним лабораторијама других земаља;
 • размену информација у вези са дијагностичким активностима и другим повезаним стручним пословима;
 • развијање, валидацију и верификацију метода, разраду и примену развијених метода;
 • успостављање система квалитета и акредитације;
 • јачање стручно техничких лабораторијских капацитета у области лабораторијске дијагностике штених организама;
 • организовање потребних обука лабораторијског особља и припрему програма стручног усавршавања у складу са прописима који регулишу здравље биља;
 • обавља и друге послове из ове области.

Банка биљних гена

Банка биљних гена обавља послове који се односе на:

 • средњерочно чување и припрему за дугорочно чување узорака семена у Националној колекцији;
 • организацију чувања и одржавања колекција садног материјала;
 • регистрацију узорака семена, њихово чишћење, испитивање клијавости и квалитета, испитивање влаге, сушење, паковање, складиштење и одржавање;
 • организацију умножавања и регенерације узорака;
 • вођење припадајуће базе података;
 • припрему процедура и стандарда за рад Банке биљних гена,
 • припрему Националног програма очувања биљних генетичких ресурса и Закона о управљању биљним генетичким ресурсима,
 • сарадњу са другим банкама биљних гена у свету, домаћим и страним научно–истраживачким институцијама и организацијама,
 • као и  друге послове из области очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса.