nacionalni znak
nacionalni znak

Изглед националног знака

Сертификовани органски производи носе ознаку «Органски производ» , национални знак и лого, односно број кода овлашћене контролне организације.

Приликом стављања органских производа у промет, произвођач мора да поседује важећи сертификат који је издала овлашћена контролна организација, одосно потврду ако је у питању увоз.

Прoизвoди биљнoг пoрeклa из пeриoдa кoнвeрзиje кojи сaдржe искључивo jeдaн сaстojaк пoљoприврeднoг пoрeклa мoгу сe oбeлeжити oзнaкoм „ПРОИЗВОД ИЗ ПЕРИОДА КОНВЕРЗИЈЕ” и кoдoм/лoгoм oвлaшћeнe кoнтрoлнe oргaнизaциje. Услови за употребу ознаке и националног знака прописани су Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Сл. гласник РС”, бр. 48/11 и 40/12) у поглављу VIII. (чл. 132. – 140).